Trang chủ
Hotline: Văn phòng (02033.854497) - Ban tuyển sinh (02033.851240 hoặc 02033.6289225)

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

 

 

 

 GIỚI THIỆU CHUNG:  

  - Tổng số CBCNV- Giáo viên: 23 đ/c. ( Nữ: 08 đ/c).

             *  ĐT: 02036.288.856        E-Mail: phongcthssv@cic.edu.vn 

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC:  

1- Tổ Lý luận Chính trị - Pháp luật: 05 Đ/c
2- Tổ Giáo dục thể chất - QP: 03 Đ/c
3- Tổ Bảo vệ - Quản lý Ký túc xá: 10 Đ/c
4- Trạm Y tế: 03 Đ/c
5- Nhân viên:   02 Đ/c

     CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN :  

 I. CHỨC NĂNG: 

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, quốc phòng an ninh, chăm sóc sức khỏe, văn nghệ, thể dục thể thao thuộc trường; Theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên trong học tập và tu dưỡng tại trường; Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong khu vực trường.

 II. NHIỆM VỤ:

 1.  Công tác hành chính:

- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như xác nhận là HSSV của Trường để sinh viên được vay tín dụng đào tạo và HSSV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước.

- Giải quyết cho HSSV thôi học, xoá tên, dừng học, tiếp nhận lại.

- Cấp giấy phép cho sinh viên nghỉ học từ 01 ngày đến 03 ngày, từ 04 ngày trở lên phải trình lên Ban giám hiệu xem xét.

- Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.

- Quản lý cấp phát thẻ học sinh, sinh viên các hệ đào tạo, quản lý cung cấp dịch vụ thẻ BHYT, Bảo hiểm thân thể, các dịch vụ làm thẻ và cấp phát thẻ ngân hàng, các thẻ khác liên quan đến học sinh, sinh viên các hệ đào tạo do trường cấp bằng.

 2. Công tác tổ chức, quản lý học tập và rèn luyện của sinh viên:

- Triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của sinh viên theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV của Trường. Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV theo Quy chế học sinh, sinh viên.

- Tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” đầu khoá học và đầu mỗi năm học.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên.

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS HCM, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

- Tổ chức và quản lý tốt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại ký túc xá của nhà trường.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý giáo dục HSSV. 

 3. Công tác y tế:

Khám sức khoẻ định kỳ, chăm sóc sức khoẻ cho CBCNV và HSSV, cấp phát thuốc, phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh môi trường, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trong trường. Mua bảo hiểm, thanh quyết toán viện phí cho CBCNV và HSSV.

4. Công tác Thể thao, văn hoá, văn nghệ:

Tổ chức cho HSSV viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao trong năm học và do các cấp tổ chức.

5. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở và  nơi HSSV tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết các vụ liên quan đến HSSV.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV, hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, ...

- Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho HSSV.

- Đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản, tham gia công tác phòng chống cháy nổ.

6. Công tác Quân sự địa phương

- Tham mưu và tổ chức thực hiện việc xây dựng lực lượng và kế hoạch huấn luyện cho tự vệ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự cấp trên.

- Quản lý tốt lực lượng sĩ quan dự bị và dự bị động viên, sẵn sàng thực hiện sự điều động của cấp trên.

7. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên:

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với HSSV về học bổng, chế độ chính sách, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến HSSV.

- Tổ chức thực hiện các chế độ của nhà Trường đối với sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

8. Công tác giảng dạy:

- Giảng dạy các môn: Chính trị; Pháp luật; Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng.

- Lập và thực hiện tiến độ giảng dạy, biên soạn giáo trình các môn: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng cho các hệ đào tạo theo từng học kỳ và cho khoá học.

9. Công tác quản lý ký túc xá

- Nhận và giải quyết đơn xin nội trú, ngoại trú của HSSV; kiểm tra việc chấp hành quy chế ký túc xá. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong Ký túc xá. Thực hiện việc đăng ký cho HSSV ở nội trú trong ký túc xá đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị và bộ phận chức năng thực hiện việc tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội khác, đề phòng dịch bệnh, tuân thủ an toàn giao thông và an ninh trật tự trong HSSV nội ngoại trú.

- Khai thác tối đa các phòng ở khu Ký túc xá, thu tiền điện. Duy trì nề nếp, ăn ở sinh hoạt, tổ chức các hoạt động phong trào VHVN, TDTT cho HSSV trong khu nội trú. Đảm bảo môi trường sạch đẹp, văn minh, thân thiện, học sinh tích cực. Đề xuất kịp thời với Lãnh đạo nhà trường những hư hỏng cần sửa chữa tại các ký túc xá.

10. Các công tác khác:

- Quản lý Hội trường, Nhà thể thao đa năng, trang trí mỹ thuật, khánh tiết cho các Hội nghị, Khai giảng, các ngày lễ kỷ niệm trong năm.

- Quản lý tài sản, thiết bị, vận hành đúng quy trình hệ thống nước sạch phục vụ cho toàn bộ KTX, giảng đường, nhà điều hành, bếp ăn, nhà khách... 

III. QUYỀN HẠN: 

1 - Kiểm tra hồ sơ Giáo viên chủ nhiệm và đánh giá công tác GVCN hàng tháng.
2 - Lập kế hoạch, phân công cho HSSV các khoa lao động theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
3 - Lập hồ sơ tham mưu cho hội đồng kỷ luật nhà trường trong công tác xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt. Là thành viên Hội đồng kỷ luật, ra quyết định xử lý HSSV vi phạm quy chế, cho thôi học, xoá tên, dừng học, tiếp nhận lại. 
4 - Chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên theo học kỳ và theo năm học để báo cáo Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH…
5 - Ký các giấy tờ xác nhận liên quan tới HSSV  theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
6 - Trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, lực lượng bảo vệ được quyền kiểm tra giấy tờ, người, hàng hoá, phương tiện ra vào trường khi có dấu hiệu vi phạm.
   QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ : 
 
I. Phân công nhiệm vụ cán bộ: 
1- Trưởng phòng: Th.s Nguyễn Huy Phương
Điện thoại: 0984.232.689 
E-Mail: Nguyenhuyphuong@cic.edu.vn. 

a) Nhiệm vụ: 

- Lập và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong công tác giảng dạy, học tập, giáo dục ngoại khoá theo năm học.
- Tổng hợp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện đạo đức báo cáo Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH…theo học kỳ, năm học.
- Phụ trách công tác giảng dạy, theo dõi việc thực hiện tiến độ các môn Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng trong trường.
- Phụ trách công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ, phòng ngừa dịch bệnh.
- Theo dõi lập hồ sơ kỷ luật học sinh.
- Quản lý, phụ trách KTX Khu A +B, kiểm tra giám sát, nghiệm thu hàng tháng các khoản tiền điện tại các KTX.
- Lập kế hoạch tổ chức cho đại biểu HSSV đối thoại với Lãnh đạo nhà trường theo từng học kỳ, chắp mối giải quyết các kiến nghị của HSSV.
- Thực hiện các phần việc mỹ thuật trong trường như thiết kế makét, trang trí khánh tiết cho các Lễ kỷ niệm, Đại hội, các hoạt động VHVN,TDTT.
- Trưởng ban Pháp chế. Xây dựng các nội quy, quy chế học tập và sinh hoạt của HSSV theo Hiến pháp và Pháp luật, theo các văn bản hướng dẫn của Bộ chủ quản cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
- Kết hợp với Đoàn TN tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, thi tìm hiểu Pháp luật, Các hoạt động phong trào VHVN, TDTT… 
- Lập kế hoạch quản lý và tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự, công tác Quân sự, Giáo dục quốc phòng, an ninh, Phòng chống cháy nổ.
- Theo dõi, quản lý giáo dục HSSV nội trú tại các KTX Khu B, HSSV ngoại trú trên địa bàn xã Phương Đông.
- Theo dõi, hướng dẫn giải quyết các chế độ chính sách, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, vay vốn ưu đãi giáo dục, học bổng cho HSSV.
- Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc bố trí HSSV ở nội trú theo quy định của nhà trường.
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, công tác quân sự theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên.
- Theo dõi, cập nhật thông tin liên quan tới HSSV  vào máy tính, báo cáo số lượng HSSV toàn trường, HSSV nội trú, ngoại trú HSSV bị xử lý kỷ luật, xoá tên, buộc thôi học, khiển trách, cảnh cáo của các Khoa vào các ngày 24 hoặc 25 hàng tháng.
- Lập kế hoạch sửa chữa phòng ở cho HSSV, kiểm tra nếp sống nội vụ, công tác vệ sinh KTX, tổ chức tốt nơi ăn ở , sinh hoạt vui chơi khu nội trú HSSV.
- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc duy trì sinh hoạt lớp, công tác Giáo viên chủ nhiệm của các khoa 1 lần/tháng. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm của các khoa 1 lần/ năm học .
- Lập kế hoạch phân công các Khoa cho HSSV lao động khi Hiệu trưởng yêu cầu, kiểm tra giám sát đảm bảo  an toàn trong lao động cho HSSV. 

b) Quyền hạn: 

- Chỉ đạo, phân công công tác từng thành viên trong phòng, điều hành nhiệm vụ chung của phòng.
- Ký duyệt các giấy tờ liên quan tới HSSV. Ký các văn bản khi được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng.
- Chỉ đạo đánh giá kết quả rèn luyện, xét kỷ luật HSSV.
- Trực tiếp làm việc với các cơ quan có liên quan, với phụ huynh để giải quyết các vấn đề liên quan tới HSSV.
- Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền có tác dụng  giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho HSSV
- Đề xuất với Hiệu trưởng việc thực hiện các chế độ chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp đối với HSSV
- Giải quyết các công việc khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng. 
 
 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC TỔ : 

 1. Tổ lý luận chính trị:

a) Danh sách:
1. Nguyễn Thị Khanh - Trưởng bộ môn
2. Lại Thị Thuý Nga - Giảng viên
3. Nguyễn Thị Trang - Giảng viên
4. Nguyễn Thị Oanh - Giảng viên
5. Nguyễn Thị Thanh Phương - Giảng viên

b) Nhiệm vụ chung:

- Với mục tiêu giáo dục toàn diện cho HSSV, nâng cao ý thức rèn luyện học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị của người lao động mới trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.
- Tuyên truyền, vận động HSSV học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Xây dựng tiến độ và giảng dạy các môn lý luận Mác - Lênin, môn chính trị cho HSSV các hệ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề.
- Tổ chức các hoạt động ngoại  khoá như tham quan các di tích lịch sử: Côn Sơn Kiếp Bạc, Yên Tử, Bảo tàng  Hồ Chí Minh, Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng Quân đội, Văn Miếu Quốc Tử Giám ...
- Tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục truyền thống, tuần giáo dục công dân, các hoạt động thi tìm hiểu các sự kiện trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm trong năm. 
- Xây dựng tiến độ và thực hiện giảng dạy bộ môn Pháp luật cho HSSV các hệ trong toàn trường. Phổ biến và lồng ghép vào môn học Pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành gắn với nghề chuyên môn và nội dung đào tạo của nhà trường cho HSSV.
- Tham gia vào ban Pháp chế, lập kế hoạch tuyên truyền, vận động CBCNV, GV và HSSV sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao năng lực vận dụng, thi hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình..
- Tham gia vào thành phần Ban giám khảo các cuộc thi tìm hiểu các Bộ luật, nghị định, các cuộc thi VHVN… 

* Nhiệm vụ - Quyền hạn Đ/c Nguyễn Thị Khanh:

- Làm trưởng bộ môn, thực hiện công tác giảng dạy, ngoài ra còn nhiệm vụ lập lịch bố trí Giáo viên giảng dạy và nghiệm thu giờ giảng của tổ trước ngày 30 hàng tháng.
- Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề cương ôn thi Tốt nghiệp duyệt Ban giám hiệu. Phân công, điều hành coi chấm thi Tốt nghiệp các môn lý luận Chính trị.
- Lập kế hoạch dự giờ, bình giảng, kiểm tra hồ sơ giảng dạy, ký duyệt Giáo án, Lịch trình giảng dạy, theo dõi việc ghi chép sổ lên lớp của các Đ/c Giảng viên trong tổ. 
- Đề xuất, tổ chức  thực hiện xây dựng các biện pháp điều chỉnh giáo trình, chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận Chính trị cho phù hợp với yêu cầu và mục tiêu đào tạo của nhà trường cũng như các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Nhiệm vụ của các Đ/c Giảng viên trong tổ:
- Lên lớp đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ Giáo án, Giáo trình, phương tiện đồ dùng dạy học. Giảng dạy theo đúng Giáo trình, lịch trình, tiến độ môn học do Tổ trưởng phân công. 
- Tổ chức ôn thi, ra đề và chấm thi cho HSSV thuộc bộ môn mình giảng dạy, theo dõi, ghi chép đầy đủ thông tin vào hồ sơ giáo viên và sổ lên lớp.
2. Tổ giáo dục thể chất - Quốc phòng:
a) Danh sách:
1. Phạm Đức Anh        - Tổ trưởng
2. Nguyễn Thị Hằng   - Giảng viên
3. Nguyễn Bình Minh  - Giảng viên
b) Chức năng - Nhiệm vụ của tổ:
- Tổ chức giảng dạy các môn Thể dục, Quân sự. Huấn luyện, nhằm phát triển thể chất, tăng cường sức khoẻ, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho HSSV, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.
* Nhiệm vụ của Đ/c Nguyễn Thị Hằng:
- Ngoài công tác giảng dạy theo đúng chương trình, lịch trình còn xây dựng kế hoạch Giáo dục, hoạt động văn thể, mua sắm dụng cụ thể thao, chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động phong trào văn nghệ, TDTT, các môn thể thao quốc phòng, huấn luyện các đội tuyển nhà trường tham gia thi đấu các giải thể thao, cũng như đội hình diễu hành, biểu dương lực lượng v.v..
- Xếp lịch “Tuần giáo dục công dân” cho HSSV khoá mới. Xây dựng tiến độ môn Thể dục toàn khoá học
- Ra quyết định xoá tên HSSV, tiếp nhận lại HSSV. Cho chuyển trường, hoàn tất thủ tục xin dừng học, cho thôi học.
- Tổng hợp, nghiệm thu giờ giảng của các Đ/c Giảng viên trong phòng trước ngày 30 hàng tháng để nộp cho Phòng Đào tạo.
- Làm thư ký phòng, thư ký ISO, theo dõi lịch làm việc của CBCNV trong phòng, chấm, nộp bảng công, phân loại A,B của tháng về Văn phòng Hiệu trưởng trước ngày 2 của tháng sau.
- Trực tại Phòng làm việc giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến HSSV: (Vay vốn, xác nhận miễn giảm, hỗ trợ học phí, miễn giảm thuể thu nhập cá nhân, chuyển BGH ký sổ ưu đại cho con chế độ chính sách, làm học bổng cho HSSV).
* Nhiệm vụ của Đ/c Phạm Đức Anh:
- Xây dựng tiến độ, lập kế hoạch giảng dạy môn học : Giáo dục Quốc phòng.
- Thực hiện  giảng dạy theo đúng chương trình, lịch trình, tiến độ.
- Tham gia các hoạt động phong tràoTDTT trong trường, đội tuyển thi đấu thể thao các cấp.
 3. Nhân viên phục vụ:
 * Nhiệm vụ Đ/c Nguyễn Xuân Sơn: 
- Quản lý, mở, đóng cửa Hội trường, Nhà thi đấu thể thao đa năng. Trực vận hành các thiết bị điện, loa máy, âm thanh, ánh sáng trong Hội trường và Nhà thi đấu thể thao đa năng khi diễn ra các hoạt động của Nhà trường.-
-  Cắt chữ trang trí cho các ngày lễ, kỷ niệm, các hoạt động VHVN, TDTT.
- Làm cho các công việc về Mỹ thuật trong trường như viết, vẽ, các nội dung thông tin tuyên truyền, băng zôn, bảng biểu, nội quy,pano, tranh ảnh…

- Vệ sinh hàng ngày các cửa thang máy nhà H8.
- Làm các công việc đột xuất khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo Phòng.
4. Tổ bảo vệ:

a) Danh sách:

1. Trần Văn Năm  - Tổ trưởng

2. Trần văn Giang - NV
3. Trương Văn Quynh - NV
4. Nguyễn Phúc Sáng - NV
5. Nguyễn Văn Sao - NV
6. Ngô Văn Tiến         - NV
7. Nguyễn Văn Thân - NV
8. Đỗ Hữu thành         - NV
9. Trần Văn Hải      - NV
10. Trần Văn Biên - NV Quản sinh
b) Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn:

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng, Ban giám hiệu trong công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự tài sản nhà trường.

- Kiểm tra, theo dõi và ghi vào sổ giao ca các phương tiện, các cá nhân, tập thể mang tài sản, vật tư ra vào cổng trường. Chỉ cho các cá nhân, tập thể mang tài sản, vật tư, thiết bị, xe máy ra khỏi cổng trường khi có lệnh sản xuất, điều vận của Ban giám hiệu.
- Thực hiện kế hoạch bảo vệ trật tự an ninh, phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt thiên tai.
- Tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản trong khu vực trường, tăng cường lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự khi Tổ trưởng hoặc lãnh đạo phòng yêu cầu.
- Hướng dẫn tận tình, chu đáo cho mọi công dân (Nếu có nhu cầu) đến liên hệ công tác và học tập tại trường.
- Nhắc nhở CBCNV, GV và HSSV thực hiện quy định giữ gìn an ninh trật tự trong trường.
-  Có quyền lập biên bản và yêu cầu đối tượng vi phạm nội quy, quy chế, làm mất an ninh trật tự ký vào biên bản vi phạm làm hồ sơ báo cáo Lãnh đạo trường hoặc Công an địa phương để làm căn cứ xử lý theo quy chế.
- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong công tác quản lý HSSV, giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự và tài sản KTX.
- Khai thác tối đa hiệu suất phòng ở khu KTX, nộp tiền điện đầy đủ, kịp thời theo quy định của nhà trường.
- Quản lý toàn bộ trang thiết bị trong khu nhà, dãy nhà, phòng ở, cùng với Tổ bảo vệ giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự xảy ra trong ký túc xá. Đề xuất kịp thời những hư hỏng cần sửa chữa như điện, nước, vệ sinh môi trường… trong KTX.
- Thông tin truyền thanh các bản tin nội bộ, tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam từ 17h00 – 19h00 hàng ngày.(Riêng ngày chủ nhật tiếp sóng buổi sáng từ 9h00 – 11h00, chiều từ 15h00 – 19h00). Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nội quy, quy chế của nhà trường cho HSSV nội trú.
- Phụ trách đội Thanh niên tự quản, cờ đỏ cùng Đoàn TN
- Tổ chức các phong trào hoạt động ngoại khoá như văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vận động HSSV thực hiện nếp sống văn minh, sạch đẹp trong  KTX khu A và khu B.
* Nhiêm vụ- Quyền hạn Đ/c Trần Văn Năm:

- Làm tổ trưởng, chủ động điều hành, bố trí phân công nhân viên trong tổ làm tốt công tác bảo vệ tài sản. Xếp lịch làm việc theo ca, kiểm tra giám sát ca trực đảm bảo đủ lực lượng trực 24h/24h. Quản lý toàn bộ tài sản của tổ.

- Trực tiếp xử lý, liên lạc, phối kết hợp chặt chẽ với Tổ Quản sinh,  cùng lực lượng công an địa phương, công an khu vực ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc gây mất an ninh trật tự trong nhà trường. 
- Nếu cần sử dụng súng bắn cảnh cáo để trấn áp khi có vụ việc  gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng xảy ra phải điện thoại xin ý kiến trực tiếp với Đ/c Hiệu trưởng. ( Trừ những trường hợp đặc biệt, quá khẩn cấp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của CBCNV, GV và HSSV).
* Trách nhiệm của các Đ/c nhân viên:

- Chấp hành nghiêm chỉnh sự điều động của tổ trưởng, thường xuyên có mặt tại vị trí được phân công, không được làm việc riêng trong giờ làm việc.

- Phải mặc đồng phục trong khi làm nhiệm vụ, Khi giải quyết công việc liên quan đến an ninh trật tự phải khẩn trương, kịp thời, giao tiếp nhẹ nhàng nhưng cương quyết, hiệu quả.
- Nếu trong ca trực để xảy ra mất tải sản phải bồi hoàn 100% giá trị.
5. Trạm y tế:
a) Danh sách:

1. Lê Thị Hải Sâm - Trạm trưởng

2. Nguyễn Xuân Bách - Y sỹ

3. Trần Phương Anh - Điều dưỡng

b) Chức năng - Nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV và HSSV, cấp phát thuốc và khám chữa bệnh thông thường, chăm sóc sức khoẻ cho CBCNV, HSSV. Trực cấp cứu trong và ngoài giờ hành chính.
- Mua đầy đủ, đúng chủng loại, quản lý và sử dụng thuốc chữa bệnh có hiệu quả theo các phác đồ điều trị đúng với yêu cầu và quy định của nhà trường cũng như của ngành Y tế.
- Mua các bảo hiểm y tế cho CBCNV, HSSV. Thanh quyết toán viện phí, làm các báo cáo về y tế với cấp trên theo quy định.
- Thực hiện kế hoạch phòng ngừa dịch bệnh, cùng tổ Quản sinh đôn đốc công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt côn trùng tại nhà làm việc, giảng đường, khu nội trú. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.
* Nhiệm vụ - Quyền hạn Đ/c Lê thị Hải Sâm.
- Làm Trạm trưởng, phụ trách và điều hành nhân viên Y tế thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trên.
- Lập lịch trực cấp cứu trong và ngoài giờ hành chính.
- Xây dựng kế hoạch trình Ban giám hiệu duyệt phương án phòng trừ dịch bệnh trong trường khi có dịch xảy ra. Chỉ đạo phun thuốc diệt ruồi, muỗi tại khu giảng đường, bếp ăn, khu Ký túc xá...
- Lập kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV, GV và HSSV. Mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh.
- Làm các báo cáo liên quan đến công tác y tế, trực tiếp làm việc với cán bộ phụ trách của ngành y tế, bảo hiểm y tế. 

* Nhiệm vụ của Đ/c  Nguyễn Xuân Bách và Trần Phương Anh: 

- Ngoài các nhiệm vụ trên theo sự phân công của trưởng trạm còn nhiệm vụ trực cấp cứu, sơ cứu ban đầu và theo xe chuyển viện nếu có trường hợp cấp cứu trong và ngoài giờ.

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.