Trang chủ
Hotline: Văn phòng (02033.854497) - Ban tuyển sinh (02033.851240 hoặc 02033.6289225)

“QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định Về trách nhiệm truyền tải và quản lý, tiếp nhận, xử lý công văn tài liệu trên mạng "

(17/01/2011)

Căn cứ quyết định số: 1551/QĐ-BCN ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ tr¬¬ởng Bộ Công nghiệp qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tr¬ờng Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

“CHỈ THỊ Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. "

(17/01/2011)

Kính gửi: Các Phòng, Khoa, đơn vị trong toàn trường.

QUYẾT ĐỊNH ban hành quy định về việc sử dụng xe ô tô

(12/01/2011)

Ban hành kèm theo QĐ số: 515 ./QĐ-TCĐCN&XD, ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Hiệu trưởng

“QUI ĐỊNH Về thể thức, kỹ thuật trình bày và mẫu các loại văn bản"

(09/11/2010)

Ban hành kèm theo QĐ số: 495 /QĐ-TCĐCN&XD, ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Hiệu trưởng

“MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO"

(09/11/2010)

Kèm theo Quy định ban hành kèm quyết định số: /QĐ-TCĐCN&XD ngày tháng 4 năm 2008 của Hiệu trưởng

“Chương trình hành động: Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010 - 2012”.

(20/04/2010)

Kèm theo quyết định phê duyệt chương trình hành động ban hành ngày ( 20/4/2010) của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

“Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

(09/04/2009)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.