Trang chủ
Hotline: Văn phòng (02033.854497) - Ban tuyển sinh (02033.851240 hoặc 02033.6289225)

Trường được tổ chức các phòng (ban) chức năng giúp việc Hiệu trưởng về:

- Tổ chức, cán bộ, đào tạo, hành chính, kế hoạch tài chính, quan hệ quốc tế, quản lý sinh viên - học sinh và có nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Tổ chức và kiểm tra triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn được giao.
- Đề xuất các đề án, dự án, các chủ trương công tác, dự thảo các quyết định quản lý theo thẩm quyền để Hiệu trưởng xem xét quyết định.
- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao...
- Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp của Hiệu trưởng.

  Danh sách Các Phòng Ban
              Phòng Tổ chức hành chính
              Phòng Xây dựng cơ bản
              Phòng Tài chính kế toán
              Phòng Đào tạo
              Phòng Nghiên cứu khoa học
              Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
              Ban tuyển sinh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.